Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020


Μετά από μια επιτυχημένη χρονιά και αρκετή ξεκούραση, αρχίζουμε και πάλι δυναμικά! Οι εγγραφές για την νέα χρονιά ξεκινάνε !

Ωράριο εγγραφών : Αγρίνιο: 10:00 π.μ. - 13.30 μ.μ. και 6:00 μ.μ. - 8:30 μ.μ.

Λεπενού: 5:30 μ.μ. - 8:30 μ.μ.

Έναρξη Μαθημάτων: Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Συγχαρητήρια Επιστολή από το Hellenic English Council (Anglia Aim Awards)

Συγχαρητήρια Επιστολή από το Hellenic English Council (Anglia Aim Awards)


Mετά την περσινή διάκριση μαθητού μας (TIE) χαιρόμαστε πολύ που λαμβάνουμε συγχαρητήρια επιστολή για την συνολίκή απόδοση των μαθητών μας από το Hellenic English Council (Anglia Aim Awards)
Είμαστε πάντα περήφανοι για τους μαθητές μας αλλά είναι σίγουρα ιδιαίτερη χαρά για μας να αναγνωρίζονται οι κόποι τους και οι κόποι μας με αυτό τον τρόπο!


Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση

Τα καιρικά φαινόμενα δεν φαινεται να επηρεάζουν την περιοχή μας οποτε το φροντιστήριο σημερα θα λειτουργήσει κανονικα!!

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών τι είναι?

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών. Έχει καθιερωθεί να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου.
Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι:

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

Εγγραφές και διαφημιστικό φυλλάδιο 2018

Μετά απο μια επιτυχημένη χρονιά και αρκετή ξεκούραση, αρχίζουμε και πάλι δυναμικά! Οι εγγραφές για την νέα χρονιά ξεκινάνε !

Ωράριο εγραφών : 10 - 13 και 6- 8:30 Έναρξη Μαθημάτων: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΙ ΤΟ ΑΣΕΠ

Οι αναγνωρισμένοι τίτλοι γλωσσομάθειας όπως αναγράφονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δείτε εδώ το ΦΕΚ (3-3-2017)
                                     ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
                                                                             ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρ- θρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φο- ρέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)», ως εξής: α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορ- φή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξε- τάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώ- σης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βε- βαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την από- δειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2. • Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

Τα 6 επίπεδα γνώσης μιας γλώσσας

 Τι είναι τα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 ;

Το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση με το " Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των γλωσσών". Έτσι σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ( CEFR*) τα 6 επίπεδα γνώσης μιας γλώσσας διαμορφώνονται ως εξής:

Α1 = Στοιχειώδης Γνώση

Α2 = Βασική Γνώση

Β1 =Μέτρια Γνώση

Β2 -= Καλή Γνώση - Lower

C1 / Γ1 = Πολύ Καλή Γνώση - Advanced

C2 / Γ2 = Άριστη Γνώση - Proficiency

*Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment